Puh. 0205 155

Tilat toiminnan mukaan – tilasuunnittelu henkilöstön sitouttamisen strategiana

Tilasuunnittelulla kohti vahvempaa sitoutumista

Sitoutuneet työntekijät ovat menestyvän liiketoiminnan kriittisin mittari. Tuoreimpien v. 2017 alussa tehtyjen tutkimusten mukaan henkilöstön sitoutumista  voidaan huomattavasti vahvistaa ns. toimintakeskeisten tilaratkaisujen  (vrt. monitilatoimisto) avulla. Tässä artikkelissa pohditaan, miten nämä kaksi asiaa ovat sidoksissa toisiinsa.

Sitoutuneiden työntekijöiden merkitystä organisaatioiden toiminnalle ei voi liioitella. Täysin työlleen omistautuneina ja sinnikkäästi taistellen he kantavat yritykset vaikeiden aikojen yli ja takaavat niiden kilpailukyvyn myös menestyksen aallonharjalle noustaessa.

Maailmanlaajuisessa mittakaavassa kuitenkin vain 13 prosenttia työvoimasta on aktiivisesti työhönsä sitoutunutta ; loput ovat joko kohtalaisesti tai heikosti sitoutuneita. Jos henkilöstön sitoutuneisuus pysyy alhaisella tasolla pitkään, se voi vaikuttaa kielteisesti yrityksen menestykseen. Sitoutumattomat työntekijät eivät ole yhtä tehokkaita, kannattavia eivätkä uskollisia kuin sitoutuneet.

Organisaatioissa voidaan henkilöstön sitoutumista vahvistaa monella eri tavalla. Yksi tapa on valita toimintakeskeinen tilastrategia, jonka mukaan henkilöstö saa itse päättää omasta työtilastaan.

TYÖTILAN HALLINNAN JA HENKILÖSTÖN SITOUTUNEISUUDEN VÄLINEN YHTEYS

Toisin kuin muut suunnittelukonseptit, toimintakeskeinen tilaratkaisu (Activity Based Working) tarjoaa työntekijöille itselleen vapauden päättää sen, missä, miten ja milloin he työnsä tekevät. Toimitiloissa tämä näkyy siten, että henkilöstöllä on valittavanaan useampia erilaisia työympäristöjä, joista jokainen on suunniteltu erilaista tehtävää, toimintatapaa ja tilannetta varten.

Toimintakeskeinen työympäristö sallii työnteon oman toimipisteen ulkopuolella – myös kotona, kahvilassa tai vaikkapa lentokentän loungessa.

Tutkittaessa sitoutuneiden ja sitoutumattomien työntekijöiden välisiä eroja on voitu selkeästi havaita, että sitoutuneisuus ja työtyytyväisyys ovat sitä korkeammalla tasolla, mitä enemmän henkilökunnalle tarjotaan vapauksia työtilan valinnan eli sen suhteen, miten ja missä työ tehdään.

On huomionarvoista, että 88 prosenttia sitoutuneimmista työntekijöistä  ilmoittaa saavansa hyvin vapaasti valita kulloiseenkin tehtävään soveltuvan työskentelytavan. Tämä tarkoittaa, että kun projekti vaatii tiukkaa syventymistä tai kun on vaan päästävä hetkeksi hengähtämään, työympäristö tarjoaa siihen mahdollisuuden ja tilan, olipa tämä sitten työntekijän vakituinen työpiste tai muu toimistolla käytettävissä oleva tila.

SITOUTUMATTOMILLA TYÖNTEKIJÖILLÄ ON VÄHITEN VALINNANVARAA

Heikoimmin sitoutuneet työntekijät voivat vaikuttaa työympäristöönsä vähiten. Sitoutumattomista työntekijöistä 86 prosenttia  ilmoittaa, etteivät he voi vaihdella työympäristöänsä sen mukaan, minkälaista työtä he ovat tekemässä. Jopa 87 prosenttia heistä kokee tulevansa yhtenään keskeytetyksi tiimityössä, ja vain 15 prosenttia ilmoittaa kykenevänsä itsenäiseen työskentelyyn.

Siinä, missä toimintakeskeiset työtilat sallivat etätyöskentelyn, kaikista heikoimmin sitoutuneet työntekijät ilmoittavat, että heillä ei ole mahdollisuutta etätöihin eikä sen kummemmin työ- kuin yksityiselämänkään joustoihin.

MITÄ TYÖNANTAJIEN, HENKILÖSTÖ- JA TOIMITILAPÄÄLLIKÖIDEN KANNATTAA OTTAA HUOMIOON?

Sitoutuneilla työntekijöillä on yksi yhteinen piirre: heillä on enemmän valinnanvaraa oman työtilansa ja -tapansa suhteen. Tällaisen mahdollisuuden tarjoaa toimintakeskeinen työtilakonsepti. Vastaavasti työntekijöiden sitoutuneisuutta parantaakseen työnantajien ja henkilöstö- ja toimitilapäälliköiden on oltava joustavia, ja joustavuuden on oltava tilasuunnittelun lähtökohta.

Työntekijöiden on voitava työskennellä erilaisissa työtiloissa, sekä tiimityötä että yksityisyyttä tukevissa tiloissa, kiinteissä työpisteissä mutta myös mobiilisti. Työtapojen tulee edelleen sallia tehtävään nähden sopivimman työtavan valinta.

Haluatko lisätietoja uusista työtavoista ja tulevaisuuden työpaikasta?

 

Lataa tästä ISS 2020 Vision White Book yhdellä klikkauksella !