Tämä artikkeli on alunperin julkaistu Service Futures -blogissamme 28.8.2017

Pelisäännöt ovat muuttumassa, ja yritysten on muututtava niiden mukana. Millaisia vaatimuksia organisaatioiden muotoilulle asetetaan tulevaisuudessa?

Edelläkävijät herättävät ihailua; kaikki haluaisivat olla samanlaisia kuin ne. Kovaa tulosta takovat innovatiiviset, superketterät ja huippuresponsiiviset uuden ajan organisaatiot ovat esikuviamme.  Mm. Facebook, Amazon, Alibaba, Google ovat lyöneet kaikki ällikällä.

Esikuvia tarvitaan, mutta vain harva yritys saavuttaa saman. Ei pitäisi tietenkään yleistää: yrityksiä on hyvin monenlaisia ja monen kokoisia. Valtaosa jatkaa silti toimintaansa reilun sadan vuoden takaisten mallien pohjalta. Tällaiset teolliselta aikakaudelta perityt mallit ohjaavat edelleen menettelytapojamme, järjestelmiämme ja käyttäytymistämme. Meidän on tunnistettava nämä kankeat toimintatavat ja hylättävä ne, ennen kuin voimme kehittää toimintaamme edelleen. Muutoksen on tapahduttava nopeasti, sillä aikaa ei ole paljon.

Yritysjohdon muutosvastarinta suurin este

Digitalisaation lisääntyessä organisaatiomuutoksen tarve on yhä kouriintuntuvampi. Haluammehan vastata ja sopeutua muutoksiin entistä nopeammin. Organisaation tulee myös palvella urakehityksen tarpeita ja mahdollistaa nopea oppiminen ja ammattipätevyyden nostaminen seuraavalle tasolle. Deloitten hiljattain julkaiseman Human Capital Report 2017 -tutkimuksen mukaan eräät maailman johtavista organisaatioista ovat jo nyt siirtymässä muotoiluvaiheesta uuden organisaation rakentamiseen. Organisaatiomuotoilun esteenä on kuitenkin monien toimialajohtajien epävarmuus kehitystyön onnistumisesta.

Organisaatiomuutokset kaatuvat usein kustannuspaineisiin tai yritysjohdon vastustukseen. Monet konsulttifirmat raportoivatkin leikillisesti, että 70 % organisaatiomuutoksista törmää johtoryhmän ”luovaan vastustukseen”.

Vähemmän hierarkiaa, enemmän ketteryyttä

Voidaksemme kehittää tulevaisuuden menestyvän organisaation meidän on ennen kaikkea vähennettävä tehokkuusajattelua, mutta sen sijaan panostettava organisaation reaktionopeuteen, ketteryyteen ja muutosjoustavuuteen.

Tehokkuutta pidetään edelleen menestystekijänä kaavoihin kangistuneissa yrityksissä, joissa ei ole herätty kilpailuympäristön muutokseen. Niissä ovat käytössä selkeät rakenteet, menettelyt ja ennustettavuuteen perustuvat kaupalliset toimintamallit. Digitalisaation aiheuttaessa jatkuvia markkinahäiriöitä sellaiset käsitteet kuin ennustettavuus ja rakenne kuuluvat kuitenkin jo auttamattomasti menneisyyteen.

Tulevaisuuden menestyvät organisaatiot sen sijaan hylkäävät vanhat hierarkkiset rakenteensa ja omaksuvat uusia, entistä juostavampia ja tiimikeskeisempiä toimintamalleja.

Näissä organisaatioissa työympäristö mahdollistaa ihmisten kohtaamisen, kannustaa jakamaan tietoa ja muodostamaan projektikohtaisia tiimejä. Siirtyminen tiimistä toiseen ilman sivuraiteille joutumisen vaaraa on myös tulevaisuuden huippuorganisaatioiden tärkeimpiä ominaisuuksia.

Miten toimitilajohtajat voivat edesauttaa muutosta?

Tulevaisuuden organisaation muodostaminen ei ainoastaan vaadi vahvaan näkemykseen perustuvaa suunnitelmaa, vaan myös johdon tukea ja suurenmoista muutosjohtamista. Se vaatii dynaamista toimitilajohtamista, jolla pystytään jalkauttamaan suunnitelmat työpaikalla toteutettaviksi toimenpiteiksi. Johtajan tulee vastata siitä, että organisaatiossa:

  • ymmärretään, kuinka digitaaliset teknologiat voivat rikkoa rajoja, nopeuttaa perinteisiä työskentelytapoja ja vahvistaa yhteistyötä;
  • rakennetaan prosesseja, jotka edistävät yksittäisten työntekijöiden ja tiimien liikkuvuutta, jolloin varmistetaan nopea projektikierto;
  • analysoidaan ja ymmärretään, mitkä ovat tämänhetkiset työtavat, jolloin tunnistetaan ketteryyden lisäämisen pahimmat pullonkaulat;
  • sovitetaan työpaikkamuotoilu ja toimitilapalvelut käyttäjien uusiin tarpeisiin ja edistetään yhteistyötä niiden avulla sekä
  • tarjotaan käyttäjäpalautetyökaluja, joilla saadaan tilojen loppukäyttäjältä välitöntä tietoa valistuneempien päätösten tekemiseksi.

Lue tästä, kuinka voit vahvistaa tulevaisuuden työpaikkaa. Lataa White Book: Uudet työtavat – tulevaisuuden työpaikka.