Tämä artikkeli on alunperin julkaistu englanninkielisellä Service Futures -sivustollamme tammikuussa 2018.

Tehokkaan työpaikkastrategian laatiminen edellyttää markkinadynamiikan tuntemusta. Seuraavassa esitämme neljä markkinatekijää, joihin yritys- ja toimitilajohtajien on kiinnitettävä huomiota strategiaa valitessaan.

Hyvien ja kaikissa tilanteissa toimivien ratkaisujen löytäminen on visainen tehtävä. Jotta työpaikkastrategiasta tulisi onnistunut, vallitsevan markkinatilanteen arvioiminen on ensiarvoisen tärkeää.

Päättäjät ovat taipuvaisia luottamaan ratkaisuihin, jotka perustuvat ennustettavissa olevaan ja vakaaseen markkinakehitykseen, vaikka heidän toimintaympäristönsä olisi tunnetusti erittäin muutosherkkä ja epävakaa. Miten tällaisiin tekijöihin sitten tulisi varautua? Tutkimusten mukaan organisaatioiden kannattaa ottaa huomioon ainakin neljä eri markkinatilannetta toimitilastrategiaa valitessaan.

Miten rakennan tehokkaan toimitilastrategian? Hanki näkemystä ISS 2020 Vision White Book -julkaisustamme: The Future of Work, Workforce and Workplace.

Tilanne 1: vakaa markkina, hyvä ennustettavuus

Tässä tilanteessa strategia on suoraviivainen: aseta päämäärä, pyri edulliseen kilpailuasemaan; rakenna, ylläpidä ja puolusta tätä asemaa. Ennusteisiin perustuvat kvantitatiiviset suunnitteluratkaisut toimivat hyvin, niin myös klassiset toimitilajohtamis-, -suunnittelu- ja ulkoistamismallit. Työpaikkastrategian tulee sallia maltillisia joustoja, mutta radikaaleja muutoksia siinä tapahtuu melko harvoin.

Tilanne 2: organisaatio on toimialajohtaja

Tässä kilpailuympäristössä organisaatio on markkinajohtaja ja ohjaa toimialansa tulevaisuuden visiota. Tätä oli Edison sähköalalla, satelliittiradion lanseeraaja Martin Rothblatt XM:llä ja Elon Musk Teslalla. Organisaatio on yrittäjälähtöinen ja ottaa suuria riskejä, mutta varmistaa samalla, että tehdyt panostukset ovat selkeitä ja tarkoituksenmukaisia.

Markkinajohtajalle toiminta on etusijalla, ei ketteryys. Toimitilapalveluiden suunnittelijoiden ja johtajien on varmistettava, että organisaatio pystyy hallinnoimaan resurssejaan, suunnittelemaan strategiansa perusteellisesti sekä viemään sen läpi oikealla tavalla. Toimitilahankinnan tulee sietää riskinottoa, jotta se voisi tukea tällaisia ”tulos tai ulos” hankkeita. Toimitilajohtajien on laadittava erilliset varasuunnitelmat sitä silmällä pitäen, että hanke onnistuu, ylittää odotukset tai kaatuu kokonaan.

Tilanne 3: markkina on dynaaminen, mutta arvaamaton

Organisaatio kohtaa dynaamisen, mutta samalla kertaa arvaamattoman toimintaympäristön, jonka on luonut globaali kilpailu, teknologian kehitys, taloudellinen epävarmuus ja sosiaalisen median kautta saatu palaute. Se vastaa turbulenssiin muokkaamalla jatkuvasti tavoitteitaan ja taktiikoitaan.

Pitkäaikaisista strategisista suunnitelmista putoaa pohja pois, koska ne vanhenevat nopeasti. Keskusjohdon on reagoitava muutoksiin joustavasti ja nopeasti uusia toimintoja ja resursseja hankkien ja vahoista eroon hankkiutuen. Sen intresseissä on myös kustannusten siirtäminen kiinteistä muuttuviin. Toimitilasuunnittelijoiden ja -johtajien strateginen tavoite on tällöin tarjota joustavuutta sekä organisaation sisä- että ulkopuolisissa sitoumuksissa esimerkiksi suhteessa sen toimittajiin ja yhteistyökumppaneihin.

Tilanne 4: organisaatio taistelee hengestään

Henkiinjäämisstrategioissa toimenpiteet suuntautuvat kahtaalle: yritysten on ensisijaisesti siirryttävä puolustuskannalle, karsittava kustannuksiaan, supistettava portfoliotaan ja suojattava kriittistä pääomaansa sekä resurssejaan. Kamppailevan yrityksen päättäjien on toisaalta samanaikaisesti keskityttävä uusien kasvustrategioiden kehittämiseen. Toimitilajohtajien kannattaa todennäköisesti pohtia, miten kustannuksia voitaisiin karsia lyhyellä aikavälillä ilman, että henkilöstön kokemuspohjasta tai hyvinvoinnista joudutaan tinkimään. Joka tapauksessa pitäisi uusia resursseja keskittää siihen arvonluonnin kannalta keskeiseen ydintoimintoon, josta muodostuu yrityksen keskeisin kilpailuvaltti.

 

Video: katso tästä, millainen on Työn, Työvoiman ja Työpaikan Tulevaisuus