Tämä artikkeli on 21.12.2017 julkaistu englanniksi Service Futures -sivustolla.

Trenditutkimus auttaa rakentamaan vahvoja ja tehokkaita toimitilastrategioita nyt ja tulevaisuudessa. Mitkä nousevat trendit muokkaavat merkittävimmin työntekoa, työvoimaa ja työpaikkaa tulevaisuudessa?


Työnteon tulevaisuuden trendit

Piinkova kilpailu ja avoin yhteistyö tekevät organisaatioista ketteriä. Ollakseen ketterä organisaation on oltava joustava ja sopeutuvainen; sen on pystyttävä hyödyntämään teknisen kehityksen ja monikulttuurisen työyhteisön suomat mahdollisuudet. Tärkeää on myös päästä markkinoille mahdollisimman nopeasti.

Tulevaisuuden organisaatiossa työnteon tunnusmerkkisiä piirteitä ovat osastojenvälinen yhteistyö, yhä kekseliäämmät ja sujuvammat vastuunjakokäytännöt sekä kyky optimoida työsuoritus työympäristöä ja teknologiaa apuna käyttäen.

Mitkä tulevaisuuden trendit vaikuttavat puolestaan työvoimaan?

Vaikka tulevaisuuden teknologian kehitys siirtääkin syrjään monia työntekijöitä, vahvistaa se toisaalta myös monien kilpailukykyä jo etabloituneisiin organisaatioihin nähden. Monin paikoin ikääntyvä väestö vaatii organisaatioita kehittämään uusia ratkaisuja, joilla vanhemmat työntekijät voivat jatkaa työssä pidempään, yli nykyisten eläkeikien.

Koska organisaatiot toimivat yhä enemmän hybridityövoiman varassa, esimerkiksi sekä vakituis- että tilapäistyövoimalla, niiden on jatkossa yhä vaikeampaa houkutella ja hallita monista eri lähtökohdista peräisin olevaa henkilökuntaa tai saada se pysymään talossa kauemmin.

Entä mitä tapahtuu työpaikoilla?

Mobiiliteknologioiden käytön yleistyessä toimisto on menettämässä organisaation arvonluomisen kannalta keskeistä merkitystään. Henkilöstö työskentelee jatkossa useammin co-working-tyyppisissä jaetuissa työtiloissa, kotonaan tai jossain muualla.

Vaikka fyysisten työpaikkojen ei enää katsotakaan olevan organisaatioille ehdottoman välttämättömiä, ne ovat silti ratkaisevan tärkeät organisaatiokulttuurin luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Kulttuuria taas tarvitaan organisaation toimintastrategian ja tuloksenteon varmistamiseksi.

Toimitilapäälliköiden on työyhteisöä tukeakseen keskityttävä luomaan työpaikkakokemuksia, jotka palvelevat loppukäyttäjiä tarjoamalla heille lisäarvoa, sekä tekemään toimistolle tulosta houkuttelevaa; ihmiset eivät silloin tule toimistolle mistään velvollisuudentunnosta, vaan yksinkertaisesti siksi, että he viihtyvät siellä.

Lataa ISS 2020 Vision White Book: Työn, työvoiman ja työpaikan tulevaisuus (englanniksi)

Työ, työntekijät ja työpaikka ovat yhtä

Työ, työntekijät ja työpaikka tulevat käsitteinä yhdentymään ja luomaan organisaatiolle selkeää potentiaalia, jolla se hankkii ja säilyttää osaamista ja jota se hyödyntää organisaation tuloksentekokyvyn draiverina.

Tavoitteissaan onnistuakseen organisaatioiden on luotava saumaton yhteistyö useamman eri osaston välille.

Jotta loppukäyttäjien toimintaa voitaisiin kunnolla ennustaa ja ymmärtää, täytyy henkilöstöosaston ja toimitilapalveluiden (juuri niiden tahojen, joilla on etukäden tietoa ja jotka ovat loppukäyttäjien kanssa tekemisissä päivittäin) jakaa tietoansa yrityksen kiinteistöosastolle, sinne, missä perinteisesti on tehty pitkän aikavälin toimitilasuunnittelua koskevat strategiset päätökset.

Organisaatioiden on jatkuvasti tasapainoiltava loppukäyttäjien lyhyen aikavälin tarpeiden varmistamiseksi samalla kun ne pitävät kiinni pitkän aikavälin tavoitteistaan. Kun saavutetaan korkea reflektion taso ja responsiivisuus, tai kyky vastata kulloisiinkin vaatimuksiin joustavasti, voidaan välttää organisaatioille tyypillinen siiloutuminen. Näin yhteistyö HR:n, toimitilapalvelu- ja kiinteistöosaston kesken voi sujua kitkattomasti.

Lue lisää tulevaisuuden työstä, työvoimasta ja työpaikasta! Lataa tästä: ISS 2020 Vision White Book