Vastuullisuutta edistetään siivousalalla yhä kokonaisvaltaisemmin, niin ympäristövastuun kuin sosiaalisen vastuunkin näkökulmasta. ISS:n jokapäiväisessä arjessa vastuullisuus on työntekijöiden ja ympäristön hyvinvoinnista huolehtimista.  

Siivousala on Suomessa iso työllistäjä ja vaikuttaa lähes jokaisen arjessa. Kouluissa, työpaikoilla, vanhainkodeissa, sairaaloissa, kaupoissa tai julkisissa liikennevälineissä asioiva on jollakin tavalla tekemisissä siivouspalveluiden kanssa. Poikkeusaikana siivoojien yhteiskunnallinen rooli on korostunut: he tekevät työtä ammattitaitoisesti, jotta tilat olisivat mahdollisimman turvallisia kaikille.

– Puhtauspalvelujen henkilöstö huolehti vuonna 2019 noin 2,5, miljoonan työssä käyvän henkilön terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä työympäristöstä, ja ala työllistää Suomessa arviolta 70 000 ihmistä, kertoo puhtausalan neuvonta- ja koulutusjärjestö SSTL Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Per-Olof Ekström.

Yhteiskunnallisesti merkittävänä toimijana siivousalalla on mahdollisuus olla vastuullisuuden edelläkävijä. ISS:llä siivouspalveluita viedään eteenpäin kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Samalla muokataan koko alaa entistä vastuullisemmaksi.

Henkilöstö on tärkein voimavara

Koska siivousala on merkittävä valtakunnallinen työllistäjä, sosiaalinen vastuu koskettaa erityisesti yritysten vastuullisuustyötä. Sosiaalista vastuuta on muun muassa pelisääntöjen noudattaminen, työntekijöiden asianmukainen perehdyttäminen, työhyvinvointi ja työturvallisuus sekä osaamisen kehittäminen.

Ekström muistuttaa, että siivousalalla sosiaalisen vastuun eteen on tehtävä erityisen paljon töitä siivoustyön luonteen takia. Hän viittaa esimerkiksi siivoojien työaikoihin ja työntekijöiden tietoisuuteen omista oikeuksistaan.

– Siivoojat työskentelevät usein yksin, toimistoaikojen ulkopuolella. Lisäksi ala on monelle ensimmäinen työpaikka ja tarjoaa töitä isolle joukolle maahanmuuttajia. Siivousalalla täytyisikin olla erityisen hereillä siinä, että sekä yrityksiä että työntekijöitä koulutetaan ja tietämystä lainsäädännöstä ja hyvistä käytännöistä lisätään.

Henkilöstö on ISS:n tärkein voimavara, ja siksi vastuullisuus on keskeistä myös työsuhdeasioissa. Kilpailukyky syntyy osaavien työntekijöiden ammattitaidosta ja hyvinvoinnista, ja toiminnan vastuullisuuteen, läpinäkyvyyteen ja tasapuolisuuteen panostetaan voimakkaasti. Henkilöstön terveys, turvallisuus ja työkyky ovat ISS:llä ensiarvoisen tärkeitä.

Ympäristövastuullisuus edellä

Kiinteistöt aiheuttavat Suomessa jopa 40 prosenttia kasvihuonepäästöistä. Ammattimaisella ja suunnitelmallisella ylläpidolla voidaan minimoida kiinteistöjen ympäristövaikutuksia. Kiinteistöt pysyvät kunnossa, ja myös niiden arvo säilyy.

– Siivous on tärkeä osa kiinteistöjen elinkaariajattelua. On menetys sekä ympäristön kannalta että taloudellisesti, jos kiinteistöjen kunnossapitoon ei panosteta siivouksen osalta. Siivousalan ammattilaiset tietävät, miten eri pinnat ja materiaalit tulee puhdistaa, jotta ne säilyvät mahdollisimman pitkään, Ekström sanoo.

Ekströmin mukaan ympäristövastuullisuus on viime vuosina kehittynyt siivousalalla huimasti. Käyttöön on otettu uusia koneita ja välineitä, ja siivousmenetelmiin on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota.

– Esimerkiksi puhdistusaineiden määrää ja käyttöä on alettu tarkkailla. Lisäksi laitteiden ja välineiden kestävyys ja materiaalit ovat kehittyneet. Nykyään kiinnitetään myös huomiota siihen, mihin pesuaineet päätyvät, kun ne pyyhitään pois pinnoilta.

ISS:llä kiinteistöjen käytön ja ylläpidon merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä muodostaa perustan ympäristövastuullisuustyölle. Siivouspalvelujen ympäristövastuullisuus perustuu kemikaalien käytön sekä veden ja energiankulutuksen minimointiin, kestäviin hankintoihin ja tehokkaaseen kierrätykseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa kemikaalivapaata ylläpitosiivousta, jolla vähennetään merkittävästi kemikaalien käyttöä, muovin kulutusta ja päästöjä vesistöihin. Uusilla siivousmenetelmillä saadaan aikaan sama, ellei jopa parempi puhtaustaso, mutta ympäristövaikutukset vähenevät. Samalla ollaan muokkaamassa koko siivousalaa entistä ympäristövastuullisemmaksi.

 

Tutustu ISS:n yritysvastuuraporttiin >>>

Tutustu ISS:n siivouspalveluihin >>>